Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield GlossPlus

Chemický název látky / obchodní název přípravku:

Termokeramické nátěrové krycí systémy ThermoShield GlossPlus

Identifikace výrobce / distributora

  výrobce dovozce
Obchodní jméno: SICC GmbH HFR s.r.o.
Místo podnikání / sídlo: Wackenbergstraße 78–82, 13127 BERLIN, SRN Hrádek 447, 739 97 Hrádek, ČR
Identifikační číslo:    
Telefon: +49-30/47494-128 +420 773 241 476
Fax: +49-30/47494-2909 +420 773 241 476
Technická konzultace: +49-30/500196-0 +420 773 241 476
Nouzové telefonní číslo: +49-30/500196-40  

Informace o složení látky nebo přípravku

Název složky Značka nebezpečnosti Formulace nebezpečnosti
akryláty - -
resiny - -
pryskyřice - -
pigmenty - -
plniva - -
netoxické pryskyřice - -
elastomery - -
keramické duté částice - -
voda - -

Manipulace a skladování

Manipulace

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Skladování

Požadavky pro skladové prostory a nádoby
Nádoby skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. nádoby nevyprazdňujte tlakem, obaly nejsou tlakovými nádobami.

Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit úniku do životního prostředí

Množstevní limity:
Neuvedeny. Skladujte v originálních baleních.

Pokyny pro společné skladování

Další údaje pro skladování:
Zamezte kontaktu s koncentrovanými alkáliemi, koncentrovanými kyselinami nebo oxidujícími materiály.

Skladová třída
Odpadá.

Expoziční omezení a osobní ochranné pomůcky

Mezní hodnoty expozice
Výrobek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny mezní expoziční limity.

Technická ochranná opatření
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Omezování expozice pracovníků

Všeobecná ochranná a hygienická opatření
Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce. Zabraňte styku s nápoji, potravinami a krmivy. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte!

Ochrana dýchacích cest
nevyžadována

Ochrana rukou
rukavice

Ochrana očí 
ochranné brýle 8.3.4.

Ochrana kůže
pracovní oděv

Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství
kapalné

Barva
základní barva bílá

Čichový vjem 
slabý – s pachem podobným čpavku

Bezpečnostně relevantní údaje

  Hodnota Jednotka Metoda
bod vznícení 81 °C  
viskozita kapalná     
hustota 1,000  kg/dm3 DIN 53217
spodní ex-hranice      
horní ex-hranice      
rozpustnost ve vodě rozpustná    
obsah rozpouštědel 0%    
změna stavu stabilní    
bod varu 100  °C  
tlak páry při 20°C      
hodnota pH      
zápalná teplota      
váha pevné hmoty      
objem pevné hmoty      
rychlost odpařování pomalejší než u éteru    

Stabilita a reaktivita

Nežádoucí podmínky
žádné

Nežádoucí látky
žádné

Nebezpečné rozkladné produkty
oheň, také ohřátí při svářečských a řezacích pracích vytváří dým, oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

Polymerizace 
nenastává

Údaje o toxicitě

Příznaky a symptomy

vdechnutí inhalace par nebo mlhy může způsobit podráždění respiračního systému
kontakt s pokožkou při delším kontaktu s pokožkou jsou možné alergické reakce
kontakt s očima může nastat reverzibilní poškození očí
požití při pozření se může objevit nevolnost

Údaje o ekologii

Na základě dostupných informací a obecných kritérií není výrobek posuzován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Stupeň ohrožení vody
WGK 1/st.ohr. vody 1 samostatné zařazení

Pokyny pro odstranění odpadu

Způsoby odstraňování látky/přípravku
Nesmí být odstraňován společně s domovním odpadem, nenechat proniknout do kanalizace.

Způsoby odstraňování zbytků látky/přípravku
Mohou provádět pouze firmy oprávněné k odstraňování nebezpečného odpadu. Doporučení: Dle platných předpisů-Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech např. spálením ve spalovně průmyslového odpadu.

Produkt
Doporučení: odstraňte spálením ve spalovně dle místních a úředních předpisů.

Katalogové číslo odpadu 
080112 o – Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

Obaly
Doporučení: obaly likvidujte beze zbytků (vykapané, vytřené a vyškrabané). Obaly jsou při dodržení současně platných místních a mezinárodních ustanovení přednostně směrovány k opětnému použití a nebo recyklaci.

Katalogové číslo odpadu
150102 – Plastové obaly Podle Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. obal odevzdejte v místě určeném obcí k ukládání odpadu.. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění dalších předpisů

Údaje pro transport

Pozemní doprava
ADR/RID a GGVS/GGVE (zahraniční/ vnitrozemní)
ADR/ RID-GGVS/E třída: není nebezpečný náklad
UN- č.:
Rizikový faktor:

Lodní doprava
IMDG/GGV - vodní doprava
IMDG/GGV třída - vodní doprava: není nebezpečný náklad PG:
UN- č.
EnS- č.
MFAG:
Marine pulltant: ne
Správný techn. název:

Letecká doprava
ICAO-II a IATA-DGS
ICAO/IATA- třída: není nebezpečný náklad PG:
UN- č.:
Správný techn. název:
Obalová skupina:

Informace o právních předpisech

Klasifikace a označení přípravku podle zákona č.356/2003 sb v platném znění

Klasifikace nebezpečí: výrobek není klasifikován jako nebezpečný
Nebezpečné látky: Neobsaženy
R – věty: Nejsou přiřazeny
S – věty: Nejsou přiřazeny
VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: Není přiřazen

Označení dle směrnic EU
EG/ SR:
EG/ S:

Vnitrostátní předpisy
Klasifikace dle Vbf: n.u.
Stupeň ohrožení vody:
CAS- č.: látka: WGK 1 samostatné zařazení

Omezení zaměstnanosti
neuvedeno

Národní předpisy
Dodržujte platné předpisy, pro práci s chemikáliemi a obecné předpisy pro bezpečnost a hygienu při práci.
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých dalších zákonů
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění dalších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění dalších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění dalších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Klasifikace nebezpečí
Dle zákona č. 356/2003 Sb. není výrobek klasifikován jako nebezpečný.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku
Výrobek není posuzován jako zdraví nebezpečný.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku
Výrobek není posuzován jako škodlivý pro životní prostředí. Možné nesprávné použití látky nebo přípravku: Výrobek není hořlavý. Další údaje: Fyzikální / chemická rizika nejsou známa..

Stupeň nebezpečnosti
není

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro osoby a životní prostředí:
žádné

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: okamžitá lékařská pomoc není nutná

Při nadýchání
Při potížích - zajistěte přístup čerstvého vzduchu a odpočiňte si.

Při styku s kůží
Pokožku omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí
Vyplachujte nejméně 15 minut slabým proudem vody s otevřenými očními víčky, poraďte se s lékařem.

Při požití
Může způsobit nevolnost, zvracení a průjem způsobené podrážděním trávícího traktu. Ihned vypijte několik sklenic vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři přesně označte požitou látku.

Opatření pro hasební zásah

Vhodné hasící prostředky
V případě požáru použijte pěnu, alkoholovou pěnu, oxid uhličitý, práškové chemikálie nebo vodní mlhovinu.

Nevhodné hasící prostředky
Dle dané místní situace.

Zvláštní ohrožení látkou, produkty spalin nebo vznikajícími zplodinami
Uzavřené nádoby mohou při extrémní teplotě (zvýšením tlaku) prasknout, dým, oxid uhelnatý.

Zvláštní ochranné vybavení
V daném případě použijte dýchací přístroj.

Opatření při nechtěném úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Vyhněte se kontaktu pokožky s produktem. Dbejte bezpečnostních předpisů dle kapitoly 7 a 8.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku do kanalizačního systému, vodních toků nebo do země.

Postup při čištění / jímání
Uniklou látku ohraničte nehořlavým savým materiálem například hadrem nebo pískem a zlikvidujte dle místních ustanovení. Očistěte vodou a čistícími prostředky, nepoužívejte žádná rozpouštědla.

Jiné údaje o výrobku

Nepřebíráme odpovědnost: Informace v tomto bezpečnostním listě jsme čerpali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Správnost informací v tištěné formě není zaručena. Podmínky nebo postupy při manipulaci, skladování, použití a likvidaci výrobku jsou mimo naši kontrolu, příp. mimo náš informační dosah. Z těchto i dalších důvodů nepřebíráme žádnou odpovědnost a důrazně odmítáme záruku za ztráty, škody a náklady, které by mohly nastat při manipulaci, skladování, použití a likvidací výrobku nebo by mohly být s tímto v jakékoli souvislosti spojovány. Tyto bezpečnostní listy byly vypracovány pro tento výrobek a smí být jen pro tento výrobek použity.

Tyto údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky výrobku a opírají se o stav současných znalostí. Nepředstavují ujištění o vlastnostech popisovaného výrobku ve smyslu zákonných záručních předpisů. Údaje o vlastnostech výrobku čerpejte z technického prospektu výrobku.

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.