Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Vlastnosti a způsob použití

  • omítání všech druhů zdících materiálů, zejména cihelných podkladů, pórobetonu a betonových tvarovek
  • při renovaci a dodatečném zateplení lze aplikovat přímo na hrubozrnné omítky typu břízolit
  • omezení úniku tepla z objektu vlivem tepelného odporu konstrukce
  • omezení úniku tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách
  • nebrání odvedení vlhkosti ze zdiva vlivem faktoru difuzního odporu vodní páry
  • strojní i ruční omítání ve vnějším i vnitřním prostředí

Složení

Portlandský cement, minerální plniva, lehčená plniva, chemické přísady.

Technické parametry

Tepelně izolační omítka pro vnější omítku (T) podle EN 998-1:2003, kategorie CSI, W2, T1

nanášená ručně

Pevnost v tlaku (kategorie CS I) > 0,4 MPa Objemová hmotnost zatvrdlé malty 400-410 kg/m3
Přídržnost – způsob odtržení (B) > 0,04 MPa Součinitel tepelné vodivosti λ < T1
Faktor difuzního odporu vodní páry µ < 8 (EN 1745) Doba zpracovatelnosti 60 min.
Reakce na oheň A1    

 

INFORMATIVNÍ

nanášená ručně

Zrnitost 0,125 - 2 mm
Množství záměsové vody 0,5-0,55 l/kg
Vydatnost při vrstvě 10 mm 3,5-4,0 kg/m2
Doporučená maximální tloušťka nanášení jedné vrstvy 20 mm
Maximální tloušťka omítky Podle statického posouzení
Minimální teplota podkladu a vzduchu a omítky 5 °C

 

Tepelně izolační omítka pro vnější omítku (T) podle EN 998-1:2003, kategorie CSI, W2, T1

nanášená strojně

Pevnost v tlaku (kategorie CS I) > 0,4 MPa Objemová hmotnost zatvrdlé malty 350 - 400 kg/m3
Přídržnost – způsob odtržení (B) > 0,04 MPa Součinitel tepelné vodivosti λ < T1
Faktor difuzního odporu vodní páry µ < 8(EN 1745) Doba zpracovatelnosti 60 min.
Reakce na oheň A1    

 

INFORMATIVNÍ

nanášená strojně

Zrnitost 0,125 - 2 mm
Množství záměsové vody Dle typu omítacích stroje l/kg
Vydatnost při vrstvě 10 mm 3,5 kg/m2
Maximální tloušťka nanášení jedné vrstvy 20 mm
Maximální tloušťka omítky Podle statického posouzení
Minimální teplota podkladu a vzduchu a omítky 5 °C

 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20±2)°C a (65±5)°C

 

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný a nosný, zbavený prachu, zbytků malby, vápna a tuků. Nesmí být vodoodpudivý. V případě, že byl stávající podklad v minulosti opatřen krycím nátěrem, je nutné jej mechanicky odstranit na původní omítku, případně až na podkladní zdivo. Pro odstranění takových to vrstev jsou vhodné drásací stroje s příslušnými aplikačními kotouči. U narušených, drolivých podkladních vrstev je nutno aplikovat zpevňující vápenocementovou, případně cementovou zpevňující vrstvu a penetrační nátěr. Zdivo musí být dostatečně vyzrálé, bez objemových změn. Savé podklady je nutné před aplikací napenetrovat - FixPlus/StuccoPrimer. Vzhledem k dodržení rovinnosti fasády doporučujeme omítku nanášet vždy mezi omítkové lišty.

Zpracování

a) Ruční nanášení – Omítka se rozmíchá v předepsaném množství záměsové vody pomocí ručního míchadla po dobu minimálně 4 minuty, do stavu homogenní konzistence, bez hrudek. Maltovou směs nechat stát po dobu 5 minut, a pak znovu důkladně promíchat. Nemíchat ve spádové míchačce!

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění homogenní konzistence malty během aplikace je nutné používat celý obsah pytle. Je doporučeno při aplikaci omítky na větší plochu vždy rozmíchat ve vhodné nádobě minimálně 3 pytle omítky, kterou začneme aplikovat na zeď. V okamžiku, kdy v nádobě zbývá cca poslední třetina malty, opět vmícháme další dva pytle omítky a s vodou rozmícháme směs opět na homogenní konzistenci. Není přípustné částečné používání obsahu pytle. Ukazatelem řádně připravené malty je její jednotná hustota bez hrudek a její schopnost udržet se na obráceném kovovém hladítku nebo lžici.

V průběhu aplikace upravíme omítku plastovým hladítkem. Omítka IsoTex R70 má efekt "beránek" se zrnem tloušťkou  do 2mm. Za 48 hodin se doporučuje aplikovat penetraci pod nátěr FixPlus a následně aplikovat nátěr ThermoShield®.

b) Strojní nanášení – Pro nanášení tepelně izolačních omítek při použití omítacích strojů s integrovanou mísící zónou platí následující nastavení:

• Tryska: č. 16 
• Výška vodního sloupce: 400-500

UPOZORNĚNÍ:

• Pro navrhování, přípravu a provádění vnějších omítek platí EN 13914-1
• Dodateční přidávání pojiv, plniva a jiných přísad nebo prosévání směsí je nepřípustné.
• Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu na + 5 °C!!! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
• K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN1008.
• Likvidace výrobku: Použité obaly uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu. Vlastní přípravek – kód odpadu 101311 Odpady z jiných směsných materiálů neuvedených pod čísly 101309 a 101310. Vytvrzená hmota – kód odpadu 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903.

První pomoc

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře.

Při nadýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, při dechových potížích přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží pokožku omyjte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete reparačním krémem.

Při zasažení očí, ihned promývejte při rozevřených očních víčkách proudem čisté vody po dobu 15 min. a následně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

Přípravek může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte mimo dosah dětí!

Bezpečnost a hygienické předpisy

Výstražný symbol: Xi dráždivý
R37/38    Dráždí dýchací orgány a kůži.
R41    Nebezpečí vážného poškození očí.
R43    Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S2    Uchovávejte mimo dosah dětí.
S22    Nevdechujte prach.
S24    Zamezte styku s kůží.
S25    Zamezte styku s očima.
S26    Při zasažení oka, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36/37/39    Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46    Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování

Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data, vyznačeném na obalu.

Expedice

Suchá směs se dodává v papírových pytlích na paletách krytých fólií.

Vyrobeno

v EU pro SICC Coatings GmbH

Platnost

Od 1.6.2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

www.sicc-coatings.com
SICC Coatings GmbH
13156 Berlín / Německo
Pankstrasse 78-82
Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0
Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20
E-mail: info@sicc.de
www.sicc-coatings.com