Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield FixPlus v PDF
ThermoShield FixPlus

ThermoShield FixPlus je koncentrovaný základní (penetrační) nátěr pro snížení nasákavosti minerálních podkladů.

Složení

Vodou ředitelné akryláty

Oblast aplikace

ThermoShield FixPlus zpevňuje všechny omítkové podklady, není-li jejich nosnost dostatečná, a snižuje jejich nasákavost.

Specifické vlastnosti

ThermoShield FixPlus má velmi dobrou penetraci podkladu a rychle schne. Je difúzně otevřený, je prostý výparů a ředidel a má vysokou konečnou pevnost.

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

Podklad pro aplikaci ThermoShield FixPlus musí být zásadně pevný, nosný, čistý, nasákavý a suchý.

Příprava podkladu

  • Hrubá omítka, začišťovaná místa: očistit, fluátovat (fluorokřemičitanem vápenatým)
  • Beton: očistit a zvláště pečlivě odstranit zbytky separačního postřiku bednění, popřípadě použít vysokotlaký čistič
  • Nenosná stará povrchová úprava: dle druhu povrchové úpravy materiál omýt, odstranit mořením nebo vysokotlakým čističem popřípadě přehřátou párou

 

Zpracování

Nátěr ThermoShield FixPlus se nanáší podle vlastností podkladu ředěný v poměru 1:1 až 1:4 objemových dílů vodou. Lze jej nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Při stříkání je nutno vzít v úvahu ztrátu vznikající tvorbou rozstřiku. Při zpracování je nutno rovněž dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (5 °C). To platí i pro celkovou dobu schnutí. Ve většině případů postačuje jeden penetrační nátěr. Při extrémní nasákavosti podkladu může být nutno provést druhý nátěr. Doba schnutí před aplikací dalších nátěrů ThermoShield činí 4-5 hodin. ThermoShield FixPlus musí uschnout a dosáhnout matového lesku.

Ředení

ThermoShield FixPlus se ředí v poměru 1:1 až 1:4 objemových dílů vody dle stavu a nasákavosti podkladu.

Spotřeba

Střední spotřeba nátěru ThermoShield FixPlus se pohybuje kolem 120 ml/m2 . Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů.

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 4 až 5-ti hodinách.

 

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Skladování a přeprava

 

ThermoShield FixPlus je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců.

Forma dodávky

10 litrů.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield FixPlus při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield FixPlus je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
  • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

  • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz