Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield GlossPlus v PDF
ThermoShield GlossPlus

ThermoShield GlossPlus je čirá ochranná vrstva pro nátěrové hmoty ThermoShield, která obsahuje UV blokátor a je určena pro vnitřní i vnější použití.

Složení

Vodou ředitelná akrylátová emulze.

Oblast aplikace

ThermoShield GlossPlus zlepšuje čistitelnost povlaků tvořených nátěrovou hmotou ThermoShield a zvyšuje jejich mechanickou odolnost. Prostředek ThermoShield GlossPlus snižuje membránovou funkci povlaků ThermoShield.

Specifické vlastnosti

ThermoShield GlossPlus je lesklý, rychle schnoucí, má vysokou mez pevnosti, neobsahuje žádná rozpouštědla a má velmi nízkou úroveň zápachu.

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

Podklad pro aplikaci ThermoShield GlossPlus musí být zásadně pevný, nosný, čistý a suchý.

Příprava podkladu

  • Při aplikaci na nátěrové hmoty ThermoShield je třeba dbát na dostatečné zaschnutí a vytvrzení. Vytvrzování produktů ThermoShield Exterieur, TopShield, TopCoat, Nature a History závisí na koncentraci UV záření a může trvat až 36 dní.
  • Znečištění je třeba odstranit vhodnými čistícími prostře

 

Zpracování

Nátěr ThermoShield GlossPlus se dodává připraven k okamžitému zpracování pouze je zapotřebí materiál před aplikací a po delším přerušení práce krátce, ale důkladně promíchat. Lze jej nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje a vzít v úvahu ztrátu vznikající tvorbou rozstřiku. Při zpracování je nutno rovněž dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota filmotvorného činidla (+10). To platí i pro celkovou dobu schnutí. Doba schnutí druhé vrstvy činí cca 4-5 hodin (+23 °C, 60% relativní vzdušné vlhkosti). ThermoShield GlossPlus pomocí přírodního UV záření vytvoří dvojitou síťovou strukturu a získá tak dostatečnou blokovací schopnost teprve po několika dnech, v závislosti na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách.

Ředení

ThermoShield GlossPlus se zpracovává neředěný.

Spotřeba

Střední spotřeba nátěru ThermoShield GlossPlus je cca. 65 ml/m2. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů. Při použití stříkací pistole je potřeba zohlednit ztrátu materiálu v důsledku rozstřiku. 

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 4 až 5-ti hodinách.

 

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Skladování a přeprava

 

ThermoShield GlossPlus je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve.

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu.

Forma dodávky

10 litrů.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield GlossPlus při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield GlossPlus je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
  • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

  • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz