Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield IndustrySpecial v PDF
ThermoShield IndustrySpecial

ThermoShield IndustrySpecial je vysoce odolný ochranný nátěr pro všechny kovové podklady. Jeho mimořádná přilnavost je výsledkem jedinečného matricovitého složení s vysoce kvalitními přísadami, které pevně přilnou k povrchu. Díky svému složení významně snižuje tepelné namáhání kovových konstrukcí a snižuje teplotu vnitřních prostorů.

Složení

 • pojivo - vysoce elastické akrylátové pryskyřice
 • plnivo - keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)
 • barvivo - běloba v podobě oxidu titaničitého popřípadě další barevné pigmenty

Oblast aplikace

ThermoShield IndustrySpecial lze nanášet na všechny čisté, suché kovové podklady prosté koroze a mastnoty (např. průmyslová sila a tanky). Díky zvláštnímu složení nátěru se otevírá spousta možností aplikace přinášející energetický tepelný efekt v letním období.

Specifické vlastnosti

Nátěr ThermoShield IndustrySpecial je vysoce odolný vůči ultrafialovému záření, agresivnímu ovzduší a povětrnostním vlivům. Je pružný a přitom vodonepropustný.

Díky vysoké reflexi slunečního záření má nátěr "tepelně uklidňující efekt", čímž zamezuje extrémním ohřevům konstrukcí a tudíž jejich poškozování vlivem cyklujících dilatací. Též snižuje tahová pnutí v kovových pláštích a tím zajišťuje jejich tepelnou stálost. Pružnost v rozmezí teplot - 40 až +150 °C. Minimalizuje nebezpečí působení vlhkosti v konstrukci. Zamezuje dilatačnímu pnutí v důsledku působení tepla, vody a vlhkosti. Díky tomu, že povrchy jsou "tepelně uklidněny" a díky vysoké elasticitě nátěru je možno spojovat různé materiály bez toho, že spáry mezi nimi budou představovat nebezpečí vzniku trhlin.

Parametry materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matový
jemnost zrna DIN EN 13 300 jemné
poměr kontrastu, krycí schopnost DIN EN 13 300 třída 2
odolnost proti otěru za vlhka DIN EN 13 300 třída 2
tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,0058
hustota DIN 53217-2 1320 kg/m3
difúzní odpor Sd suchý prostor DIN 52615 0,58 m
difúzní odpor Sd vlhký prostor DIN 52615 0,42 m
odrazivost slunečního záření - bílý DIN 67507 84%
třída hořlavosti   B1
třída hořlavosti na dřevu   B2
min. tloušťka vrstvy za sucha 400 µm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5 °C
barevné odstíny bílý a navíc 4000 barevných tónů  
dodávaná balení plastové kbelíky o obsahu 5 litrů a 12,5 litru  
penetrace základní nátěr ThermoShield RustPrimer nebo ZinkPrimer

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

ThermoShield IndustrySpecial lze nanášet na všechny kovové nosné, čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty.

Příprava podkladu

 • Kovy: dle druhu kovu a namáhání použít základní nátěr ThermoShield RustPrimer nebo ZinkPrimer.
 • Nenosná stará povrchová úprava: dle druhu povrchové úpravy materiál omýt, odstranit mořením nebo vysokotlakým čističem popřípadě přehřátou párou
 • Povrchy na které se nátěr neváže: omýt, nalouhovat, přebrousit

 

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkání (Airless). Při první aplikaci nátěru je nutno provést dvě vrstvy. Nátěr ThermoShield IndustrySpecial se dodává připraven k okamžitému zpracování pouze je zapotřebí barvu před aplikací krátce, ale důkladně promíchat nejlépe mechanicky (ne déle jak 1 minutu při minimálních otáčkách). Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat.

ThermoShield IndustrySpecial vytvoří plně své vlastnosti až po 36 dnech.

Ředení

ThermoShield IndustrySpecial je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování. Výjimečně se povoluje naředit disperzi a to maximálně do 5% objemových dílů vody, a takto naředěný matriál aplikovat pouze v nesnadno dostupných místech. Nedoporučuje se naředěný materiál používat v ploše.

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield IndustrySpecial činí zhruba 600 ml/m2 pro vytvoření účinné minimální tloušťky vrstvy 400 µm na hladkém, nikoli silně savém povrchu. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů.

 

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách.

Údržba

Nátěr je omyvatelný vodou.

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

 

Čištění pracovního oděvu

 

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Barevné odstíny

ThermoShield IndustrySpecial lze tónovat v barevných systémech NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance

Skladování a přeprava

ThermoShield IndustrySpecial je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců.

Forma dodávky

5 litrů a 12,5 litrů.

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield IndustrySpecial při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield IndustrySpecial je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
 • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

 • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz