Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Nature lazura je hotový nátěr - hustá vrstevnických lazura, určený na dřevěné povrchy ve venkovním prostředí, založený na bázi termokeramické membránové technologie.

Složení

Polyakrylát - disperze, oxid zinečnatý, kaolin, kalciový karbonát, silikát, voda, glykolether, celulóza, konzervační látky.

Skupina produktů

Mikrosilikát, M-KH01

Oblast aplikace

ThermoShield Nature lazura je hustá vrstevnických lazura pro všechny ohraničené střídmé dřevěné stavební části jako Nut-Federverbretterungen (pružná dřevina), hrazdy, okenice, brány a na balkony, šindele, pergoly, ploty.

Použití zahrnuje ochranu dřeva v konečném důsledku až do 3 stupně poškození dřeva dle DIN (normy) 68600, část 3 (vnější stavební části bez kontaktu se zemí a / nebo s vodou, vnitřní stavební části v mokrých / vlhkých místnostech).

Na základě vlhkého-adaptivního chování membrány se mění bloková tvrdost v závislosti na vlhkosti povrchu. Tak se zabraňuje vzniku fúg a trhlin (Stoss-und Quetschfugen) na povrchu.

ThermoShield Nature lazura se stará o obnovení a zachování přirozených vlhkých vlastností ve dřevě.

Specifické vlastnosti

Variabilní difúzní propustnost, vysoká účinnost proti vlivům vnějšího prostředí jako je smog a ozon, žádné uvolňování volných plynů a látek do ovzduší, vysoká UV ochrana a odolnost proti počasí, radarové, vysoké zachování barvy, normální vznietivosť B 2, termoupokojujúci, při podkladech, které jsou odolné vůči difúzní propustnosti reguluje vlhkost.

Parametry materiálu

sd - hodnoty podle DIN 52615  
suché prostředí: sd = 1,3
vlhké prostředí: sd = 0,7
stupeň hořlavosti: B1, na dřevě B2
těsnění: 1,05 kg/dm3 podle DIN 53217-2
lesk: matný, podle DIN-EN 13300
zrnitost: jemná podle DIN-EN 13300
seškrabávání v mokrém stavu: třída 2 podle DIN-EN 13300

Pokyny ke zpracování

Podklad

ThermoShield Nature lazura se může použít na všechny únosné, čisté, suché a zafixované druhy dřeva.

Vlhkost dřeva se může měřit na více místech, nejméně však v hloubce 5 mm, u jehličnatých dřevin se nesmí překročit 15%, u listnatých 12%.

"Konstruktivní ochrana dřeva" je jeden ze základních předpokladů věrných laku, proto je třeba ji přísně dodržovat.

Zárukou vlhka regulujících vlastností produktu je příprava kvalitního difúzní prodyšného podkladu.

Příprava podkladu

Dřevo, nové:
Dřevo obrousit (zarovnat do hladka) ve směru vlákna, očistit, ostré hrany zabrousit. Podkladový lak udělat (zafixovat) ThermoShieldem Nature Primer.

Dřevo, staré, neošetřené:
Zvětralé povrch dřeva obrousit až na únosné dřevo, očistit, ostré hrany zabrousit, ošetřit základním nátěrem ThermoShield Nature Primer.

Dřevěné laťky, nové:
Zafixovat základním nátěrem ThermoShiel Nature Primer.

Neúnosné staré nátěry:
Vše odstranit až po únosné dřevo a ošetřit základním nátěrem ThermoShield Nature Primer.

Neúnosné podklady:
Vystupující látky, které obsahuje dřevo, jako například pryskyřice a pryskyřičné boule se musí odstranit.

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem nebo válečkem. ThermoShield Nature lazura se dodává připraven k okamžitému zpracování. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5 ° C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Použité pojivo vytváří působením UV záření dvojitou síťovou strukturu, proto je důležité dbát na to, aby se pracovalo při dostatečném denním světle. Před použitím a po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat.

Doba schnutí mezi jednotlivými nátěry je 12 hodin.

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield Nature lazura je cca. 220ml/m2 na hladkém, nikoli silně savém povrchu.

Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů.

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách.

 

Údržba

 

Nátěr je omyvatelný vodou.

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Barevné odstíny

Borovice, dub, ořech, mahagon, modrá, červená, zelená, bílá.

Skladování a přeprava

ThermoShield Nature Lazura je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve.

Doba skladování je 12 měsíců od data výroby.

Trvanlivost

1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Forma dodávky

750 ml, 2,5 litru
O dalších možnostech velikosti kyblíky se informujte u dodavatele.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

 

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield Nature Lazura při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield Nature Lazura je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
  • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

  • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz