Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield Nature v PDF
ThermoShield Nature

ThermoShield Nature je vysoce kvalitní, difúzně prodyšná barva s endotermickými účinky na akrylátové bázi, určená k nátěru dřeva a dřevěných konstrukcí. Je dostupná v mnoha barevných odstínech a připravená k okamžitému použití. Díky svému složení významně ovlivňuje hydrodynamické a termické děje u dřevěných konstrukcí a to na principu endotermické membrány, která odvádí vlhkost a odráží tepelné záření čímž nemalou měrou přispívá k prodloužení funkční životnosti materiálu.

 

Složení

 • pojivo - vysoce elastické akrylátové pryskyřice
 • plnivo - keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)
 • barvivo - běloba v podobě oxidu titaničitého popřípadě další barevné pigmenty

Oblast aplikace

 

ThermoShield Nature je odolný ochranný nátěr pro všechny dřevěné stavební části a materiály umístěné v exteriéru. Výjimečné složení tohoto nátěru otevírá spoustu možností aplikace přinášející tepelný efekt jak v zimním tak i v letním období. ThermoShield Nature zabezpečuje udržení přirozeného obsahu vlhkosti ve dřevě.

Specifické vlastnosti

Má velmi nízkou emisivitu - povrch membrány vyzáří třikrát méně vlastního tepla než např. cihla nebo beton. Konstrukce má o 30% vyšší tepelnou kapacitu i akumulační schopnost.

Plní funkci membrány - nátěr je variabilně difúzně otevřený. Zabraňuje atmosférické vodě v pronikání do podkladu a současně umožňuje odpařování vlhkosti z konstrukce do exteriéru. Na podkladech s difúzní schopností se sníží vlhkost konstrukce a tím se zvýší vlastní tepelný odpor.

Má velmi vysokou trvalou odrazivost - zpět do prostoru odráží až 86% slunečního záření. Nátěr je vysoce odolný vůči agresivním vlivům životního prostředí jako je smog, ozón, kyseliny, soli a UV záření. Je prostý výparů a ředidel, vykazuje vysokou stálobarevnost, je těžko zápalný a tepelně uklidňující.

Parametry materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matový
jemnost zrna DIN EN 13 300 jemné
poměr kontrastu, krycí schopnost DIN EN 13 300 třída 2
odolnost proti otěru za vlhka DIN EN 13 300 třída 2
tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,27
hustota DIN 53217-2 1010 kg/m3
difúzní odpor Sd suchý prostor DIN 52615 1,3 m
difúzní odpor Sd vlhký prostor DIN 52615 0,7 m
odrazivost slunečního záření - bílý DIN 67507 86%
třída hořlavosti   B1
třída hořlavosti na dřevu   B2
min. tloušťka vrstvy za sucha 250 µm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5 °C
barevné odstíny bílý a navíc 4000 barevných tónů  
dodávaná balení plastové kbelíky o obsahu 5 litrů  
penetrace nové dřevo opatřit nátěrem ThermoShield NaturePrimer

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

ThermoShield Nature lze nanášet na všechny nosné, čisté, suché druhy dřeva a neporušené staré nátěry. Pro zajištění vlastností regulujících vlhkost musí být zajištěna difúzní otevřenost podkladu.

Příprava podkladu

 • Nové dřevo: základní nátěr provést prostředkem ThermoShield NaturePrimer
 • Staré neošetřené dřevo: obrousit až na nosnou strukturu, očistit a provést základní nátěr prostředkem ThermoShield NaturePrimer
 • Nové dřevěné materiály: Základní nátěr provést prostředkem ThermoShield NaturePrimer
 • Nenosný starý nátěr: podle materiálu starého nátěru buď smýt, odmořit, nebo odstranit pomocí vysokotlakých čističů, popřípadě horkou párou
 • Přilnavost porušující podklady: omýt, nalouhovat a přebrousit

 

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkání (Airless). Při první aplikaci nátěru je nutno provést dvě vrstvy. Nátěr ThermoShield Nature se dodává připraven k okamžitému zpracování pouze je zapotřebí barvu před aplikací krátce, ale důkladně promíchat nejlépe mechanicky (ne déle jak 1 minutu při minimálních otáčkách). Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Použité pojivo vytváří dvojitou síťovou strukturu působením UV záření, z toho důvodu je důležité dbát na to, aby se pracovalo při dostatečném denním světle. Po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat. V případě vlhkého podkladu, nebo podkladu se zvýšenou zbytkovou vlhkostí, je nutno počítat po první vrstvě nátěru s vystupováním vody na povrch. Pokud tento případ nastane, je nutno s další vrstvou vyčkat až do úplného vyschnutí. Tento jev není vadou, nýbrž souvisí bezprostředně s principem účinku nátěru ThermoShield Nature.

Nátěr ThermoShield Nature vytvoří plně své vlastnosti až po 36 dnech.

Ředení

ThermoShield Nature je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování. Výjimečně se povoluje naředit disperzi a to maximálně do 5% objemových dílů vody, a takto naředěný matriál aplikovat pouze v nesnadno dostupných místech. Nedoporučuje se naředěný materiál používat v ploše.

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield Nature činí zhruba 300 ml/m2 pro vytvoření účinné minimální tloušťky vrstvy 250 µm na hladkém, nikoli silně savém povrchu. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů.

 

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách.

Údržba

Nátěr je omyvatelný vodou.

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Barevné odstíny

 

ThermoShield Nature lze tónovat v barevných systémech NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance

Skladování a přeprava

ThermoShield Nature je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců.

Forma dodávky

5 litrů.

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield Nature při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield Nature je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
 • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

 • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz