Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield RustPrimer v PDF
ThermoShield RustPrimer

ThermoShield RustPrimer je antikorozní základní nátěr na akrylátové bázi určený k vnitřnímu i vnějšímu použití.

Složení

Akrylátová disperze.

Oblast aplikace

ThermoShield RustPrimer se používá jako základní antikorozní prostředek pro železné kovy.

Specifické vlastnosti

ThermoShield RustPrimer neobsahuje rozpouštědla, olovo ani chromany respektive chromitany a je dobře přilnavý. Tento rychleschnoucí základní nátěr zaručuje vynikající adhezní můstek pro následnou aplikaci nátěrových hmot ThermoShield.

Parametry materiálu

min. tloušťka vrstvy za sucha 50 µm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 3% - 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 2 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5°C
barevné odstíny šedý  
dodávaná balení ocelové plechovky o obsahu 12,5 kilogramů  

Pokyny ke zpracování

Podklad

ThermoShield RustPrimer lze nanášet na všechny nosné, čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty z železných a ocelových kovů.

Příprava podkladu

Železné a ocelové povrchy je třeba očistit a zbavit koroze nejlépe tryskáním. Na odmaštění použít nitroředidlo, nebo aceton. 

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nátěr ThermoShield RustPrimer se dodává připraven k okamžitému zpracování pomocí štětce, válečku a bezvzduchového stříkání. Při použití kelímkových vzduchových pistolí je třeba nátěr zředit 3-mi až 5-ti% vody. Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Před aplikací a po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat. ThermoShield RustPrimer je možno přetírat po cca 2 hodinách, po 24 hodinách je prosušen a po 3 až 5-ti dnech dosáhne své konečné tvrdosti.

Ředení

ThermoShield RustkPrimer je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování pomocí štětce, válečku, nebo bezvzduchového stříkání. V případě použití kelímkové vzduchové stříkací pistole je třeba nátěr zředit 3-mi až 5-ti% vody. 

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield RustPrimer činí cca 110 g/m2 při tloušťce vrstvy 50 µm (čili 1kilogram na 9m2 ).

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 2 hodinách. 

 

Čištění nástrojů

 

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

Barevné odstíny

Šedý.

 

Skladování a přeprava

ThermoShield RustPrimer je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve.

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců

Forma dodávky

12,5 kg.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

 

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield RustPrimer při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield RustPrimer je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
  • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

  • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz