Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

StuccoTex je stavební omítka připravena k použití založená na termokeramické membránové technologii. Tloušťka zrna StuccoTex 80 přibližně 1,0 mm. Tloušťka zrna StuccoTex 280 přibližně 2,0 až 2,8 mm.

Složení

Polyakrylátová disperze, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, kaolin, uhličitan vápenatý, silikáty, voda, propylenglykol, celulóza, konzervační látky

Oblast aplikace

ThermoShield StuccoTex je odolný ochranný povrch pro téměř všechny podklady umístěné v exteriéru, který vytváří dekorativní strukturu. Výjimečné složení tohoto nátěru otevírá spoustu možností aplikace přinášející tepelný efekt jak v zimním tak v letním období.

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20
Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Použití

StuccoTex je robustní, lehká konstrukční omítka pro téměř všechny hladké povrchy ve vnější oblasti, která vytváří dekorativní povrchy. Díky speciálnímu složení StuccoTexu existuje množství energetických aplikačních oblastí, v létě i v zimě slouží jako tepelná izolace.

Specifikace

Proměnlivá propustnost, vysoká odolnost proti agresivním vlivům prostředí, jako jsou smog a ozón, bez rozpouštědel, nízké emise, vysoká odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům, reflexní, vysoká barevná stálost, tepelné uklidnění. Regulace vlhkosti na sorpčních / difúzních substrátech.

materiálové charakteristiky

  • hodnoty sd dle DIN 52615
  • Suchá plocha: sd = 1,3
  • rozsah vlhkosti: sd = 0,42
  • Hustota: 0,85 kg / dm³ podle ISO 2811-1

Nařízení VOC (EG)

Limit od 1. ledna 2010 pro nátěrové materiály (kategorie výrobků l) na dřevo, kov nebo plasty pro budovy, jejich komponenty a osazení (uvnitř a vně) = 200 g / l.
Tento produkt obsahuje <5 g / l VOC.

Použití

StuccoTex lze aplikovat na všechny hladké, stabilní, čisté, suché, nerezavějící a odmaštěné podklady, jako jsou nové a staré omítky, neporušené staré nátěry, kovy a plasty. Aby se zaručili energetické vlastnosti, musí se zajistit povrch, který je otevřený pro difúzi.

Příprava podkladu

Surové hladké omítkové povrchy, finální omítka:
očistětit , odstranit porušené části a zafixovat pomocí StuccoPrimer 

plast:
zkontrolovat přilnavost povrchu

kovy:
v závislosti na kovu a náročnosti, základní nátěr pomocí RustPrimer nebo ZincPrimer, střední nátěr pomocí StuccoPrimer

Neudržitelný starý nátěr:
V závislosti na materiálu, který se má nanášet, omyjte, nebo odstraňte pomocí vysokotlakých nebo parních čističů.

Hladký, nosný starý nátěr:
Základní nátěr pomocí StuccoPrimer

Podklady s narušených přilnavostí:
umýt, zdrsnit, osmirkovat

Zpracování

Aplikace se provádí na hladké podklady stříkáním pomocí nálevky nebo vhodného šnekového dopravníku s velikostí trysky 4 mm a tlakem 3,5 baru. Materiál může být nastaven na požadovanou viskozitu při zpracování vodou. K dosažení rovnoměrné struktury dávejte pozor na rovnoměrný směr rozstřiku, vzdálenost rozstřikování a aplikaci materiálu. StuccoTex s velikostí zrna 280 lze také nanášet stěrkou z nerezavějící oceli a vyhlazovat  (nenatírat). Nanášejte omítku na mokrý povrch, abyste zabránili usazování. Pokud je to nutné, StuccoTex lze natřít pomocí ThermoProtect. Na tuto aplikaci stačí jeden nátěr.

Před zpracováním a po dlouhých přestávkách v práci musí materiál vždy důkladně promíchat (míchadlo s pravotočivou rotací ).

Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než + 5 ° C. To platí i pro celé období sušení.

Potahový film je dodatečně zesítěný přirozeným UV zářením (denní světlo), a proto má dostatečnou blokovací odolnost až po několika dnech, v závislosti na tloušťce vrstvy a klimatických podmínek.

Doba schnutí mezi jednotlivými kroky nanášení je 12 hodin.

Spotřeba

Spotřeba StuccoTexu je přibližně 1,5 kg / m² pro efektivní tloušťku vrstvy na hladkých, málo absorbujících površích. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a mohou se v případě potřeby určit pokusným nanesením.

Čištění nářadí

Nářadí a vybavení důkladně očistěte vodou ihned po použití.

Barevný odstín

StuccoTex lze zabarvit do pastelových odstínů.
Před zpracováním se musí zkontrolovat barva.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte StuccoTex na chladném, ale nemrznoucím místě. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

15 kg
Další velikosti kontejnerů na požádání.

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech. Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.
Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálu.
Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před přístupem dětí.
Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz