Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield TopShield v PDF
ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je vysoce odolný ochranný nátěr pro téměř všechny druhy střech a střešní krytiny. Jeho mimořádná přilnavost je výsledkem jedinečného matricovitého složení s vysoce kvalitními přísadami, které pevně přilnou k povrchu. Díky svému složení významně eliminuje tepelné namáhání střešních konstrukcí a snižuje teplotu podstřešních prostorů v letním období.

Složení

 • pojivo - vysoce elastické akrylátové pryskyřice
 • plnivo - keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)
 • barvivo - běloba v podobě oxidu titaničitého popřípadě další barevné pigmenty

Oblast aplikace

ThermoShield TopShield lze nanášet na všechny čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty. Sklon střechy by neměl být menší než 6 %. Díky zvláštnímu složení nátěru se otevírá spousta možností aplikace přinášející energetický tepelný efekt v letním období.

Specifické vlastnosti

Nátěr ThermoShield TopShield je vysoce odolný vůči ultrafialovému záření, agresivnímu ovzduší a povětrnostním vlivům. Je elastický a přitom vodonepropustný. Po zaschnutí je povrch pochůzí.

Díky vysoké reflexi slunečního záření má nátěr "tepelně uklidňující efekt", čímž zamezuje extrémním ohřevům střešních konstrukcí a jejich poškozování vlivem cyklujících dilatací. Taktéž snižuje tahová pnutí ve střešní krytině i v nosné konstrukci. Zachovává variabilní prodyšnost, v rozmezí teplot - 40 až +150 °C. Minimalizuje nebezpečí působení vlhkosti ve střešní krytině a v nosné konstrukci střechy. Zamezuje trouchnivění v důsledku působení tepla, vody a vlhkosti. Díky tomu, že povrchy jsou "tepelně uklidněny" a díky vysoké elasticitě nátěru je možno spojovat různé materiály bez toho, že spáry mezi nimi budou představovat nebezpečí vzniku trhlin.

Parametry materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matový
jemnost zrna DIN EN 13 300 jemné
poměr kontrastu, krycí schopnost DIN EN 13 300 třída 2
odolnost proti otěru za vlhka DIN EN 13 300 třída 2
tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,0058
hustota DIN 53217-2 1320 kg/m3
difúzní odpor Sd suchý prostor DIN 52615 0,58 m
difúzní odpor Sd vlhký prostor DIN 52615 0,42 m
odrazivost slunečního záření - bílý DIN 67507 84%
třída hořlavosti   B1
třída hořlavosti na dřevu   B2
min. tloušťka vrstvy za sucha 400 µm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5 °C
barevné odstíny bílý a navíc 4000 barevných tónů  
dodávaná balení plastové kbelíky o obsahu 12,5 litrů  
penetrace neošetřené a nasákavé povrchy opatřit nátěrem ThermoShield FixPlus

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

ThermoShield TopShield lze nanášet na všechny nosné, čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty jako jsou například kov, dřevo, plasty, pěnové hmoty, textilie, umělá vlákna, beton, stará a nová omítka, sádrokarton a neporušený starý nátěr.

 

Příprava podkladu

 • Hrubá omítka, začišťovaná místa: očistit, fluátovat (fluorokřemičitanem vápenatým)
 • Beton: očistit a zvláště pečlivě odstranit zbytky separačního postřiku bednění, popřípadě použít vysokotlaký čistič
 • Dřevo: jako základní nátěr použít ThermoShield NaturePrimer
 • Plast: prověřit pojivost
 • Kovy: dle druhu kovu a namáhání použít základní nátěr ThermoShield RustPrimer nebo ZinkPrimer.
 • Nenosná stará povrchová úprava: dle druhu povrchové úpravy materiál omýt, odstranit mořením nebo vysokotlakým čističem popřípadě přehřátou párou
 • Povrchy na které se nátěr neváže: omýt, nalouhovat, přebrousit
 • Savé podklady: použít penetrační nátěr ThermoShield FixPlus

 

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkání (Airless). Při první aplikaci nátěru je nutno provést dvě vrstvy. Nátěr ThermoShield TopShield se dodává připraven k okamžitému zpracování pouze je zapotřebí barvu před aplikací krátce, ale důkladně promíchat nejlépe mechanicky (ne déle jak 1 minutu při minimálních otáčkách). Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Použité pojivo vytváří dvojitou síťovou strukturu působením UV záření, z toho důvodu je důležité dbát na to, aby se pracovalo při dostatečném denním světle. Po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat. V případě podkladů, které vážou vodu a u nichž hrozí zvýšená zbytková vlhkost, je nutno počítat po první vrstvě nátěru s vystupováním vody na povrch. Pokud tento případ nastane, je nutno s další vrstvou vyčkat až do úplného vyschnutí. Tento jev není vadou, nýbrž souvisí bezprostředně s principem účinku nátěru ThermoShield TopShield.

Nátěr ThermoShield TopShield vytvoří plně své vlastnosti až po 36 dnech.

Ředení

ThermoShield TopShield je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování. Výjimečně se povoluje naředit disperzi a to maximálně do 5% objemových dílů vody, a takto naředěný matriál aplikovat pouze v nesnadno dostupných místech jako vnitřní rohy apod. Nedoporučuje se naředěný materiál používat v ploše.

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield TopShield činí zhruba 600 ml/m2 pro vytvoření účinné minimální tloušťky vrstvy 400 µm na hladkém, nikoli silně savém povrchu. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů.

 

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách.

Údržba

Nátěr je omyvatelný vodou.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Barevné odstíny

 

ThermoShield TopShield lze tónovat v barevných systémech NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance

Skladování a přeprava

ThermoShield TopShield je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců.

Forma dodávky

5 litrů a 12,5 litrů.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield TopShield při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield TopShield je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
 • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

 • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz