VitalProtect Aktiv je registrovaný ničitel plísně ve vodním rozpouštědle pro interiér.

Složení

Vyroben ECA - metodou, metastabilní spojení s vysokým redukčním potenciálem. Natriumchlorid CAS 7647-14-5, voda 94-99% CAS 7732-18-594

Oblast aplikace

VitalProtect aktiv ničitel plísně se aplikuje na plochy viditelně postižené plísní, aby ji ihned zničil. Č. osvědčení: Spolkový úřad životního prostředí 61 81 00 01 89/542/EG

Specifické vlastnosti

Neobsahující rozpouštědlo, málo páchnoucí (lehký zápach chloru), doba působení 120 min., PH - hodnota 2,6 

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

VitalProtect aktiv může být aplikován na každý podklad. Doporučuje se otestovat snášenlivost na neviditelném místě, zvláště při naolejovaných a namořených dřevěných površích.

Zpracování

VitalProtect aktiv se může zpracovávat s pinzetou, kartáčem a stříkacím přístrojem. Při nástřiku by se mělo pracovat s trochou tlaku, aby se zamezilo víření spór. Vždy po kontaminaci musí být podklady postižené plísní po odstranění stěnového nátěru ještě jednou ošetřeny s VitalProtect aktiv. 

Osobní ochrana

Aby se ochránilo před zvýšeným spórovém zatížením při aplikaci VitalProtectu aktiv, jsou nutná osobní ochranná opatření.

Ochrana dechu: Ochranné dýchací masky s P2-filtrem
Ochrana očí: Brýle při nebezpečí stříkání a při práci nad hlavou se vznikem prachu
Ochranné oblečení: Ochranný oblek proti prachu (jednorázový)
Rukavice: Ochranné rukavice nepropouštějící tekutinu, např. z nitrilu

Spotřeba

Spotřeba VitalProtect aktiv je kolem 100 ml / m2 na pracovní postup. Množství spotřeby jsou závislá na struktuře a sací schopnosti podkladu. Pokud se stříká, je potřeba zohlednit ztrátu rozstřikem.

Čištění nástrojů

Pinzetu, kartáč a stříkací přístroj nutno po použití důkladně umýt.

Skladování a přeprava

VitalProtect aktiv je třeba skladovat a přepravovat v chladu, ale ne mrazu. Praskající nádoby dobře uzavřít a co nejdříve zpracovat. Skladovatelné od data výroby: 12 měsíců. Nádoby třeba chránit před slunečním zářením. 

Forma dodávky

1 litr a 5 litrů

Odstranění

Zbytky produktu nelít do kanalizace, vodstva nebo půdy. Jen vyprázdněné zbytky nádob dát k recyklaci. Zbytky produktu odevzdat na příslušná sběrná místa. Závěr o odpadech č. 080103 podle EAK - nařízení. Odstraněné nátěry stěn mohou být po jejich vysušení odstraněny prostřednictvím domácího odpadu.

Bezpečnostní údaje

Obsah technického listu neosvědčuje žádný smluvní právní poměr. Zpracovatel / kupující si musí v každém případě vyzkoušet schopnost aplikování materiálu před použitím v podmínkách praxe. Nenechat proniknout do kanalizace, vodstva nebo půdy. Držet daleko od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před dosahem dětí. Neošetřené plochy je třeba chránit vhodnými opatřeními. Oči a pokožku chránit před postřikem. Vzniklý rozstřik při práci stříkací metodou nevdechujte. Pokud se vyskytne nový technický list, podmíněný zlepšením výrobku, ztrácejí uvedené údaje platnost. Uvedené údaje byly zjištěny společností SICC GmbH v laboratoři a v praxi jako směrné hodnoty. Informace o výrobku vyplývají z nejlepších poznatků a odpovídají dnešnímu stavu techniky. Dopady životního prostředí, materiály, aplikační aparatury a aplikační techniky jsou mimo našeho vlivu a tím mimo naší odpovědnosti.

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN

Uvedené údaje byly stanoveny výrobcem v laboratorních a praktických podmínkách jako směrné hodnoty. Informace o produktu jsou podávány podle nejlepšího vědomí a odpovídají současnému stavu techniky. Dopad na životní prostředí, materiály, aplikační aparáty a aplikační postupy jsou mimo oblast našeho vlivu, a proto i mimo naši odpovědnost. Zákazník je v každém případě povinen ověřit použitelnost materiálu před aplikací v praktických podmínkách. 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz