VitalProtect Pro je povolený odstraňovač spórů ve vodním rozpouštědle pro interiér.

Složení

Vyroben ECA - metodou, metastabilní spojení s vysokým redukčním potenciálem. Natriumchlorid CAS 7647-14-5, voda 94-99% CAS 7732-18-594 

Oblast aplikace

VitalProtect pro odstraňovač spór se rozprašuje do prostoru volně a homogenně prostřednictvím studeno-rozprašovacích přístrojů, aby deaktivoval spóry v prostorovém vzduchu a na inventáři. Číslo povolení spolkového úřadu pro životní prostředí 61 81 00 02 89/542/EG

Specifické vlastnosti

Neobsahující rozpouštědlo, málo páchnoucí (lehký zápach chloru), doba působení 120 min., PH - hodnota 2,6

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

VitalProtect pro může být aplikován na každý podklad. Doporučuje se otestovat snášenlivost na neviditelném místě, zvláště při naolejovaných a namořených dřevěných površích.

Zpracování

VitalProtect pro se rozprašuje studeno-rozprašovacím přístrojem do prostoru, který má být ošetřen. Aby se deaktivovaly všechny spóry, zůstává celý inventář v prostoru. Postřik se vede podél stěn a inventáře. Po aplikování nutno prostor nechat 120 min. zavřený. Rovněž je třeba utěsnit dveře lepicí páskou. U silně postižených prostor může být nutný dodatečný postřik.

Osobní ochrana

Aby se ochránilo před zvýšeným spórovém zatížením při aplikaci VitalProtectu pro, jsou nutná osobní ochranná opatření.

Ochrana dechu: Ochranné dýchací masky s P2-filtrem
Ochrana očí: Brýle při nebezpečí stříkání a při práci nad hlavou se vznikem prachu
Ochranné oblečení: Ochranný oblek proti prachu (jednorázový)
Rukavice: Ochranné rukavice nepropouštějící tekutinu, např. z nitrilu

Spotřeba

Spotřeba VitalProtect Pro je kolem  15-30 m3 / Litr na rozprášení v prostoru.

 

Čištění nástrojů

Pinzetu, kartáč a stříkací přístroj nutno po použití důkladně umýt.

Skladování a přeprava

VitalProtect pro je třeba skladovat a přepravovat v chladu, ale ne mrazu. Praskající nádoby dobře uzavřít a co nejdříve zpracovat. Skladovatelné od data výroby: 12 měsíců. Nádoby třeba chránit před slunečním zářením. 

Forma dodávky

1 litr a 5 litrů

Odstranění

Zbytky produktu nelít do kanalizace, vodstva nebo půdy. Jen vyprázdněné zbytky nádob dát k recyklaci. Zbytky produktu odevzdat na příslušná sběrná místa. Závěr o odpadech č. 080103 podle EAK - nařízení. Odstraněné nátěry stěn mohou být po jejich vysušení odstraněny prostřednictvím domácího odpadu.

Bezpečnostní údaje

Obsah technického listu neosvědčuje žádný smluvní právní poměr. Zpracovatel / kupující si musí v každém případě vyzkoušet schopnost aplikování materiálu před použitím v podmínkách praxe. Nenechat proniknout do kanalizace, vodstva nebo půdy. Držet daleko od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před dosahem dětí. Neošetřené plochy je třeba chránit vhodnými opatřeními. Oči a pokožku chránit před postřikem. Vzniklý rozstřik při práci stříkací metodou nevdechujte. Pokud se vyskytne nový technický list, podmíněný zlepšením výrobku, ztrácejí uvedené údaje platnost. Uvedené údaje byly zjištěny společností SICC GmbH v laboratoři a v praxi jako směrné hodnoty. Informace o výrobku vyplývají z nejlepších poznatků a odpovídají dnešnímu stavu techniky. Dopady životního prostředí, materiály, aplikační aparatury a aplikační techniky jsou mimo našeho vlivu a tím mimo naší odpovědnosti.

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN

Uvedené údaje byly stanoveny výrobcem v laboratorních a praktických podmínkách jako směrné hodnoty. Informace o produktu jsou podávány podle nejlepšího vědomí a odpovídají současnému stavu techniky. Dopad na životní prostředí, materiály, aplikační aparáty a aplikační postupy jsou mimo oblast našeho vlivu, a proto i mimo naši odpovědnost. Zákazník je v každém případě povinen ověřit použitelnost materiálu před aplikací v praktických podmínkách. 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz