Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield ZinkPrimer v PDF
ThermoShield ZinkPrimer

ThermoShield ZinkPrimer je základní adhezní nátěr na akrylátové bázi pro neželezné kovy určený k vnitřnímu i vnějšímu použití.

Složení

Akrylátová disperze.

Oblast aplikace

ThermoShield ZinkPrimer se používá jako adhezní prostředek pro neželezné kovy jako je zinek, pozinkovaná ocel, rezuvzdorná ocel, hliník a měď. Může být použit také jako základní nátěr s lehkou ochranou proti korozi povrchových částí železných a ocelových předmětů.

Specifické vlastnosti

ThermoShield ZinkPrimer neobsahuje rozpouštědla, olovo ani chromany respektive chromitany a je dobře přilnavý. Tento rychleschnoucí základní nátěr zaručuje vynikající adhezní můstek pro následnou aplikaci nátěrových hmot ThermoShield.

Parametry materiálu

min. tloušťka vrstvy za sucha 40 µm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 3% - 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 2 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5°C
barevné odstíny bílý  
dodávaná balení ocelové plechovky o obsahu 2,5 a 10 litrů  

 

Pokyny ke zpracování

Podklad

 

ThermoShield ZinkPrimer lze nanášet na všechny nosné, čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty z neželezných kovů (zinek, měď a hliník).

Příprava podkladu

  • Zinek a pozinkované povrchy: je třeba omýt čpavkovým roztokem.
  • Hliník a měď: je třeba zbavit mastnoty pomocí nitroředidla. 

 

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nátěr ThermoShield ZinkPrimer se dodává připraven k okamžitému zpracování pomocí štětce, válečku a bezvzduchového stříkání. Při použití kelímkových vzduchových pistolí je třeba nátěr zředit 3-mi až 5-ti% vody. Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Před aplikací a po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat. ThermoShield ZinkPrimer je možno přetírat po cca 2 hodinách, po 24 hodinách je prosušen a po 3 až 5-ti dnech dosáhne své konečné tvrdosti.

Ředení

ThermoShield ZinkPrimer je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování pomocí štětce, válečku, nebo bezvzduchového stříkání. V případě použití kelímkové vzduchové stříkací pistole je třeba nátěr zředit 3-mi až 5-ti% vody. 

Spotřeba

Spotřeba nátěru ThermoShield ZinkPrimer činí cca 90 ml/m2 při tloušťce vrstvy 40 µm (čili 1litr na 10m2 ).

Doba schnutí

Nátěr smí být dále zpracováván po 2 hodinách.

 

Čištění nástrojů

Válečky a štětce po použití ihned pečlivě propláchnout vodou. V případě použití nanášení bezvzduchovým stříkáním je nutno navíc respektovat údaje výrobce přístroje.

Čištění pracovního oděvu

Bezprostředně po znečistění - vodou.

 

Barevné odstíny

 

Bílý.

Skladování a přeprava

ThermoShield Nature je nutno skladovat a přepravovat v chladu, avšak nikoli v mrazu. Minimální teplota při skladování je 5°C. Otevřené nádoby znovu dobře uzavřít a přípravek zpracovat co nejdříve.

Trvanlivost

1 rok v původním neotevřeném obalu. Po otevření spotřebovat do 3 měsíců.

Forma dodávky

2,5 a 10 litrů.

 

Riziková opatření

Riziko ohrožení životního prostředí

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 

Riziko ohrožení zdraví

Nepodléhá klasifikaci. ThermoShield ZinkPrimer při doporučeném způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Nebezpečí požáru

ThermoShield ZinkPrimer je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. 

Bezpečnostní upozornění

  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
  • S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo práškový hasící přístroj.

 

Opatření první pomoci

  • S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  • S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • S 46/62 Při požití: vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Informace o zneškodňovaní

Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

Nakládání s obaly

Recyklovat nebo popřípadě jinak využít obaly lze pouze po vymytí vnitřku obalu od zbytků barev vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, smlouva č. KS200340007648

Výrobce

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Dovozce

HFR s.r.o., Hrádek 447, 739 97 Hrádek, Česká Republika
tel.: +420 773 241 476, www.thermoshield-hfr.cz