Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Datum Autor /institut Téma Komentář
duben 1987 UL Underwriters Laboratories INC, USA
podle normy ASTM
"Fire Tests of Roof Coverings" třída A podle ASTM E-108 (TopShield) Vyhověl, splňuje požadavky třídy A; nedochází k přeskoku plamene, k tvorbě kouře
červen 1989 Státní zkušební institut barev, Japonsko
podle normy JIS
Různé zatěžovací testy, přilnavost, odolnost, odolnost proti klimatu (Interieur, Exterieur) Nejlepší z barev, které se v Japonsku dosud testovaly
červen 1991 Calcoast Analytical (institut certifikovaný podle ITL), USA
podle normy ASTM
Chemical resistance of cured coating film (Interieur, Exterieur, TopShield) Rezistentní mimo jiné proti zvířecí moči, kyselinám, louhům, oleji a krvi
prosinec 1994 Amtliche Materialprüfstelle für das Bauwesen (iBMB) /Úřední zkušebna materiálu pro stavebnictví/ TU Braunschweig, Německo
podle DIN
Certifikát pro dodržení požadavků pro hodnocení a sanaci slabě vázaných azbestových produktů v budovách (TopShield) Vhodný a schválený
Zejména: volnost pro odplyňování, migrace změkčovadla, kapilární absorpce vody
červen 1995 Amtliche Materialprüfstelle für das Bauwesen (iBMB) /Úřední zkušebna materiálu pro stavebnictví/ TU Braunschweig, Německo
podle DIN
Certifikát difúzního odporu CO2 a látek podporujících korozi (TopShield) Splňuje požadavky podle TL BEPCC: bez účinku podporujícího korozi
leden 1997 Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) /Spolkový ústav pro výzkum a zkoušky materiálu/, Berlín/Německo
Podle DIN 4102-1
Zkouška nesnadnosti vznětlivosti (třída stavebních materiálů B1) (Interieur) B1 (DIN 4102-B1) splněna; zkoušky v požární šachtě úspěšně vykonané
únor 1997 Institut für Fenstertechnik (ift) /Institut televizní techniky/, Rosenheim / Německo Zkušební zpráva pro určení stupně reflexe záření a absorpce záření a stupně emise 86% reflexe viditelného slunečního světla
říjen 1998 Staatliches Hygieneinstitut (PZH) /Státní institut hygieny/, Varšava /Polsko Atest hygieny pro ustanovení ve stavebnictví a v průmyslu (Interieur, Exterieur, TopShield) Atest úspěšně vykonaný a od té doby schválené
červenec 1999 Staatliches Institut für Bautechnik (ITB) /Státní institut stavební techniky/, Varšava / Polsko. Akreditovaný polským Centrem pro zkoušky a certifikace v oblasti stavebnictví a stavebních výrobků Certifikát ”Ochrana před emisí azbestových vláken” ((TopShield) Účinná ochrana (4-5krát lepší než nechráněné) během mechanického zničení
Potvrzeno a schváleno
srpen 1999 Staatliches Institut für Bautechnik (ITB) /Státní institut stavební techniky/, Varšava / Polsko. Akreditovaný polským Centrem pro zkoušky a certifikace v oblasti stavebnictví a stavebních výrobků Laboratorní zkoumání pro technické schválení (Interieur, Exterieur) Potvrzení vhodnosti
Zkoumalo se: vhodnost k nanášení, zateklá barva, hustota, doba schnutí, vzhled nátěru, kvalita krytí, přilnavost, oděr, nátěr při nízkých teplotách, reemulgace, přilnavost vodní páry, difúzní odpor, stálost na světle
srpen 1999 Fraunhofer Institut für Bauphysik /Institut stavební fyziky ve Fraunhofu/ Stuttgart/Německo Určení propustnosti vodní páry podle DIN 52615 (Interieur, Exterieur, TopShield) Otevřené pro difúzi podle DIN
listopad 1999 Institut für organische Industrie für statische Elektrizität /Institut organického průmyslu pro statickou elektřinu/ Varšava/Polsko Laboratorní zkoumání k antielektrostatickým vlastnostem (Interieur, Exterieur) Splňuje požadavek na antistatickou ochranu podle PN a EN; zaručuje ochranu při výrobě a obsluze elektronických zařízení a před škodlivými účinky elektrostatických polí na člověka
březen 2000 Eidgenössische Materialprüfungs-und Forschungsanstalt (EMPA) /Švýcarský ústav pro zkoušení a výzkum materiálu/, Švýcarsko Stanovení odporu difúze vodních par, suchá oblast /mokrá oblast (Interieur, Exterieur, TopShield) Otevřené pro difúzi
Zjištění hustoty difúzního proudu, rozdílu tlaku páry, koeficientu difúzní propustnosti, difúzního odporu
červen 2000 Gesellschaft für Wissenstransfer in der Gebäude-Diagnostik /Společnost pro transfer vědomostí v diagnostice budov/ Berlín/Německo Zkoumání obsažených látek: obsah změkčovadel, těžké kovy, FCKW, prchavé součásti (Interieur, Exterieur, TopShield) Nedochází k ohrožení zdraví: uvedené látky nejsou obsažené
červen 2000 Niederländische Organisation für angewandte naturwissen-schaftliche Forschung (TNO) /Nizozemská organizace pro aplikovaný přírodovědecký výzkum/, Nizozemí Necitlivost na ulpívání špíny a kerosin (Exterieur) Necitlivý na kerosin a ulpívání špíny
červenec 2000 Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs-und Zertifizierungsstelle /Zkušební institut chování stavebních produktů za požáru, Zkušební, kontrolní a certifikační místo uznané jako stavební dozor/ Berlín/Německo Certifikát pro chování za požáru podle DIN 4102 část 1 (Exterieur) Splňuje požadavky třídy stavebních materiálů B1 pro těžko vznětlivé stavební materiály na sádrokartonových deskách podle DIN 18180 a na masivních minerálních podkladech
listopad 2000 Kantonales Laboratorium, Sanitätsdepartement /Kantonální laboratoř, zdravotní oddělení/ kanton Basilej-město /Švýcarsko Zkušební zpráva Prokázání látek metyl-a metylchlorisothiazolinonu (Interieur) Neprokázaly se tyto látky vyvolávající alergie; 16 prověřovaných vnitřních disperzních barev oproti tomu vykazovalo značné koncentrace
leden 2002 Institut für angewandte naturwissenschaftliche Forschung /Institut aplikovaného přírodovědeckého výzkumu/(TNO), Nizozemí Náchylnost k tvorbě plísní uvnitř při přímém naočkování (Interieur) Pozdější růst v dynamičtější situaci než referenční vzorek (přímý nános s houbami, neobsahuje fungicidy)
červen 2002 Institut für angewandte naturwissenschaftliche Forschung /Institut aplikovaného přírodovědeckého výzkumu/(TNO), Nizozemí Odolnost proti napadení řasami při přímém naočkování (Exterieur) Odolnost proti napadení řasami ohodnocena jako ”dobrá” Dvakrát tak dlouhá odolnost a bránění růstu bez biocidů oproti referenčnímu vzorku (při přímém naočkování)
srpen 2002 Delzer Kybernetik GmbH, Lörrach /Německo Zjišťování kvantifikovaného přenosu vody ve srovnání s jinými materiály; kvantifikace pro vyhotovení modulu vlhkosti pro simulační program pro dynamický výpočet spojeného přenosu vlhkosti a tepla Energeticky účinné
Evidence relevantních parametrů pro výpočet: kondenzace, odpařování, kapilární účinek a absorpce vody za dynamických podmínek
listopad 2002 Institut für Lacke und Farben /Institut pro laky a barvy/, Magdeburg /Německo Zkoušky podle DIN EN 13 300 (Interieur, Exterieur, TopShield) Vysoce hodnotné výkony barev podle DIN
prosinec 2002 Vědecká výzkumná laboratoř Torun, Polské dílny pro konzervaci státních památek Polsko Zkoumání pro použití při ochraně památek (Exterieur) Potvrzení o vhodnosti pro památkovou ochranu; mající převahu v chování při migraci solí, udržení sucha a otevřenosti pro difúzi (vysoušení); přímé srovnání s běžnými barvami: nejlepší produkt