Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield zateplneie fasády domu

Snížit energetické náklady na vytápění zateplením fasády domu, je velmi technicky náročná záležitost. V současnosti se ze zateplení stala pouhá komerční záležitost umocněná státní finanční podporou, založenou na posudcích, které se opírají o zastaralé výpočetní postupy, které nejsou schopny zobrazit skutečné tepelně fyzikální děje, které v konstrukci v daném místě, času a klimatických podmínek probíhají. Zásadním nedostatkem těchto statických výpočetních postupů je, že nejsou schopny vyjádřit realistické děje spolupůsobení tepla a vlhkosti v konstrukci. Moderní výpočetní postupy, dynamické simulace transportu tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích, jsou schopny realisticky zobrazit i v libovolném místě stěny, skutečný stav proudění tepla a vlhkosti, místa kondenzací a doby potřebné k vysušení, nebo zda-li nedochází k jejímu stálému hromadění a tím k následným trvalým škodám. Na základě dynamických simulací transportu tepla a vlhkosti, je potvrzené postavení vlivu vlhkosti v konstrukci jako dominantní složky přenosu tepla. "Fraunhofer-IBF Institut pro stavební fyziku" technické univerzity ve Stuttgartu (poznámka: v oboru nejprestižnější) definuje přenos tepla v aktuálně vydávaných publikaci takto:

"Přenos tepla se zakládá na vedení tepla závislém na vlhkosti a proudu entalpie páry. Tento proud přepravuje teplo tím, že se voda odpařuje na jednom místě a přitom se tomuto místu odebírá teplo a poté difunduje na jiné místo, kde kondenzuje a tím přivádí teplo. Tento způsob přenosu tepla se často označuje jako efekt latentního tepla."

Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích budov

Zjednodušené posuzování hodnoty "U" a "Glaserův model vlhkosti" se tak ve stavební fyzice sesadily na dobový jev. Přísluší jim již pouze omezená informativní platnost.

Následuje převzatý text – zdroj: http://www.benvelop.com Benvelop Ing. Petra Slaniny, Ph.D

Je dobré si připomenout, co je napsáno v úvodu normy ČSN EN ISO 13788:2002, cituji:

"Šíření vlhkosti je velmi komplexní děj a znalost mechanismů šíření vlhkosti, vlastností materiálů, počátečních a okrajových podmínek je často nedostatečná, neodpovídající a dosud ve vývoji. Proto tato norma předkládá jednoduché výpočtové metody, založené na zkušenosti a obecně uznávaných znalostech. Normalizace těchto výpočtových metod nevylučuje užívání jiných, lépe odpovídajících metod." 

Naproti tomu, je možné vyhodnocovat transport vlhkosti v obalových konstrukcích budov pomocí normy ČSN EN 15026:2007, ve které se v úvodu píše. Cituji a překládám z angličtiny (autor textu):

"Tato norma definuje praktické použití softwaru pro tepelně vlhkostní simulace pro predikci jednorozměrného dynamického transportu tepla a vlhkosti ve vícevrstvých stavebních (obalových) konstrukcích vystavených dynamickým okrajovým podmínkám na obou stranách. Na rozdíl od hodnocení vnitřní kondenzace v ustáleném stavu pomocí Glaserovy metody (popsané v EN ISO 13788 [v ČR: ČSN EN ISO 13788:2002 a ČSN 730540-4:2005 - pozn. autora]) dynamické tepelně vlhkostní simulace poskytují detailnější a přesnější informace o rizicích souvisejících s vlhkostí v rámci stavebních konstrukcí a při návrhu jejich odstranění. Zatímco Glaserova metoda uvažuje pouze difusi vodních par a tepla v ustáleném stavu, dynamické modely zaštítěné touto normou berou v úvahu akumulaci tepla a vlhkosti, efekty latentního tepla, kapalný a konvektivní přenos při reálných okrajových a počátečních podmínkách. Aplikace takovýchto modelů se v posledních letech široce používá ve stavební praxi s výsledným významným zlepšením v přesnosti a reprodukovatelnosti tepelně vlhkostní simulace."

Je s podivem, že norma ČSN EN 15026:2007 Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace nebyla dosud přeložena do českého jazyka a že její název byl přeložen nevhodně.

Konec převzatého textu od: Ing. Petr Slanina, Ph.D. 

Poskytování služeb v oblasti stavební fyziky, obalových konstrukcí a energetiky budov či stavebních materiálů.
http://www.benvelop.com Benvelop Ing. Petra Slaniny, Ph.D., založeno 1.4.2009. Vznik společnosti (s.r.o) je naplánován na rok 2011. Na projektu Benvelop se však podílejí další kolegové z Fakulty stavební ČVUT v Praze a spolupracujeme i s kolegy ze Stavební fakulty STU v Bratislavě.

V roce 2009 byla podepsána výhradní smlouva mezi Ing. Petrem Slaninou, Ph.D. a Fraunhofer Institutem (IBP) v Německu na vývoji a šíření softwaru WUFI pro Českou a Slovenskou republiku. Software WUFI umožňuje dynamické tepelně-vlhkostní hodnocení konstrukcí a staveb. Na projektu WUFI spolupracujeme i s dalšími zahraničními partnery.

Jenom suchý kabát hřeje: hlásají reklamní slogany propagující zateplování domů

ThermoShield zateplení fasády domu

Při zateplování nových domů, i při dodatečném zateplení stávajících domů je vždy v konstrukci zabudovaná vnitřní vlhkost. Pokud tuto vlhkost izolace nepropustí směrem ven, a kontaktní zateplení(i minerální vaty) to umí hodně špatně až skoro vůbec, je založeno na budoucí velký technický problém. Pak je také skutečností, že k projektem deklarovaných tepelně technickým parametrům vůbec nedojde. K odstranění těchto následků bude i potřeba značných finančních nákladů.

Jednotlivých fyzikálních faktorů menšího významu, které ale také ovlivňují přenosy tepla je ještě celá řada, ale ve svém souhrnu mají nemalý přínos.

Tepelná izolace má byt nejen účinná, ale i ekonomická, její finanční návratnost nesmí bítpľovacích systémov je životnosť 25 rokov a ekonomická návratnosť až 32 rokov. Veľa 30 ročných majiteľov novostavieb bude v dôchodkovom veku musieť vykonať nákladnú rekonštrukciu zateplenia svojho domu.

Infračervené světlo (IR) - sálavá energie

je dalším fyzikálním parametrem, který významně napomáhá šíření tepla. Tuto složku vnímáme jako položku solárních zisků osluněním, nebo jako šířené teplo rozpálených kamen. Sálavá energie se nemalou měrou podíl na šíření tepla kondukcí hmotou stěny. Je zahrnuta jako poměrná část součinitele tepelné vodivosti "λ" (lambda). Novodobé technologie, obzvláště nanotechnologie, umí vyprodukovat materiály, které dokážou poměrně účinně tuto složku tepla odrazit, clonit (propustit některou její část) a nebo ji zcela rozložít.

Řízením množství vlhkosti a sálavé energie v konstrukci obvodové obálky domu, ovlivníme i spotřebu tepelné energie i o velké množství, jak směrem k úsporám tak i k nadspotřebě.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že "statické výpočty tepelných ztrát objektů, jsou pouhým přesným soupisem nepřesných čísel".

V brzké budoucnosti se izolační materiály musí podrobit kritickému rozboru, aby se tak stavělo beze škod a hospodárně, aby se šetřila energie a aby se především zdravě bydlelo.

Nastává doba pro širší užití nových termo-hydraulických a termo-optických bariér.

”Povrchový nátěr s endotermickými efekty®” - ThermoShield®

Nové technologie to mají na začátku často těžké. Když se v 19. století stavěly první železnice, varovali „experti“, že lidské tělo se nemůže vyrovnat s rychlostí větší než 30 km/h.

S podobnými rozpaky je konfrontován také ThermoShield.

Zejména výrobci klasických barev a izolačních hmot se samozřejmě obávají nové technologie a postarali se o spoustu nepříliš objektivních informací v médiích.

Vědecké práce nezávislých výzkumných ústavů týkající se transportu vlhkosti stavebními díly, dokládají princip činnosti a opodstatněnost technologie termokeramických membrán, tyto se v praxi osvědčují již více než 20 let.

Výzkumy ukazují, že tradiční pohled a metody k tomu, aby realisticky zobrazily komplexní procesy dynamiky přenosu vlhkosti a tepla v budovách, již nestačí.

ThermoShield je v rovině aplikací nových poznatků do praxe velký kus napřed.

Tak, jako kdysi železnice

ThermoShield je rodina multifunkčních špičkových povrchových nátěrů používaných především ve stavebnictví a to na fasády, střechy a interiéry.

Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu se starají o útulné, pohodové klima ve všech budovách.

Pomáhají šetřit náklady na vytápění i klimatizaci a velmi účinně chrání fasády a střechy před škodlivými vlivy různých povětrnostních podmínek. Významně zabraňují stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí.

Zásadně se však liší od tradičních představ o možnostech snížení energetických ztrát.

Celá řada vědců a uživatelů ve všech částech země byla ochotna nezaujatě prověřit vlastnosti ThermoShieldu. Již více jak 20 let šetří lidé na celém světe, na Sibiři stejně jako v pouštních zónách států kolem Perského zálivu, s ThermoShieldem energii – a to v horku i v zimě. Spousta extrémně rozdílných problémů těchto klimatických zón se použitím ThermoShieldu vyřešila.

ThermoShield – základní produkty

 • Exterieur - aplikace na fasády
 • Interieur - aplikace na povrch vnitřních stěn 
 • History - nátěr na historické fasády
 • TopShield - izolační a uzavírací vrstva střech
 • TopCoat - ochrana kovových konstrukcí
 • Nature - nátěr na dřevo

 

V souvislosti s ThermoShield konkurence neustále tlačí na dodržení pravidel a norem pro izolační hmoty. Na ThermoShield je ovšem nelze použít, protože ThermoShield není izolační hmotou. Zkoumání a vyhodnocování metodami obvyklými pro klasické izolační hmoty jsou zde bez jakékoliv vypovídací schopnosti a to pro daleko komplexnější účinek ThermoShield - povrchový nátěr s endotermickými efekty.

Jaké fyzikální a mechanické a chemické procesy ThermoShield ovlivňuje

Proces vlhkosti:

Druhá nejvýkonnější vlastnost ThermoShiledu. Svojí unikátní vlastností – proměnné difuzní schopnosti

Aplikace na exteriérové straně

 • akumuluje exteriérovou vlhkost a tím se difusně uzavírá
 • brání vstupu srážkové vlhkosti do konstrukce
 • zabraňuje vstupu letní vlhkosti do konstrukce stěny
 • umožňuje intenzivní odpar ve stěně nahromaděné vnitřní vlhkosti směrem do exteriéru (vysušuje stěnu), působí jako sorpční motor

 

Aplikace na interiérové straně

 • redukuje vstup vzdušné vlhkosti do konstrukce stěny
 • udržuje přijatelnou vlhkost v interiéru.

Procesy sálavé energie

Nejvýkonnější vlastnost ThermoShiledu.

Aplikace na exteriérové straně

Nejvíce sálavé energie dodává sluneční záření. Toto zářen se mění s polohou slunce nad obzorem, jak v průběhu dne, tak i v průběhu celého roku. Slunce vyzařuje stále stejné množství energie, ale její vlnová délka se mění s procházející tloušťkou zemské atmosféry. Při východu a západu, sluneční záření prochází mnohem silnější vrstvou, na povrch dopadá dlouhovlnné infračervení záření, jeho energie je mnohem menší. Naproti tomu v poledne prochází záření slabou vrstvou atmosféry a na povrch dopadá krátkovlnné infračervení záření s vysokou energetickou hodnotou (až 1500W/m2).

Intenzivní letní oslunění nadměrně ohřívá fasádu i střechu domu solárním ziskem. Tomuto oteplení nezabrání ani poměrně tlusté vrstvy izolací, interiér je nepříjemně přehřátý.

V zimním období, sluneční záření, v naši zeměpisné šířce, proniká silnější vrstvou zemské atmosféry a na povrch dopadá dlouhovlnné infračervení záření.

ThermoShield aplikovaný na vnější povrch fasády, svými vlastnostmi dokáže sluneční záření v dlouhovlnném záření propustit do konstrukce stěny k prohřátí (hlavně v zimě). Krátkovlnné intenzivní záření zpracovává následně.

Malá část záření se na povrchu odrazí zpět do exteriéru. Další část záření použije k odpaření vlhkosti, která je jednak naakumulovaná ve vlastním nátěru ThermoShield a ve vrstvě fasády pod nátěrem (vnitřní akumulovaná vlhkost). Na odpaření se spotřebovává teplo, tedy tato část energie, která není odražená. Do vysušené vrstvy fasády, na základě hydrodynamických zákonů, vniká další vlhkost z hlubší vrstvy stěny. Tento proces se neustále opakuje ( nazýváme -sorpční motor ). Hmota stěny se postupně vysuší a její obnovené tepelně izolační vlastnosti jsou připravené na zimní tepelnou ochranu vašeho domu – "jen suchý svetr hřeje". Zbylá nepoužitá část záření, je na základě optických zákonů ve vrstvě nátěru ThermoShield bezezbytku rozložena a roztříštěna.

ThermoShield, svými jedinečnými termo-optickými vlastnostmi zpracovává i ostatní sálavé záření dopadající na jeho povrch, a tím přináší další energetické zisky objektu. Tato záření, od kosmických záření, až po sálavé záření, které vydávají i okolní stavby, dopadá na nátěr ThermoShield, ten ho "zpracuje" a vytvoří před vlastní stěnou vrstvu teplejšího vzduchu, tím se podstatně změní vnější přechodový tepelný odpor. Tento efekt, je zaznamenán i na severních stranách a v nočních hodinách, prakticky " soused vám dodává teplo".

Aplikace na interiérové straně

Vzhledem ke svým unikátním vlastnostem, rozptýlí teplo rovnoměrně v celém objemu místnost, tak že rozdíl teplot pod stropem a u podlahy je v rozdílu 1 – 1,5°C. Tedy "žádné studené nohy a horká hlava".

Další unikátní vlastnosti nátěru ThermoShield

 • Vlastní tepelná akumulace - výrazně prodlužuje tepelnou ztrátu objektu ( řádově v desítkách hodin, proti objektům bez nátěru).
 • Možnost kolorace až 4500 odstínů
 • Nepřekonatelná barevná stálost – jediný nátěr, který chrání i sám sebe
 • Snadná oprava nátěru – poletech lze opravit barevný nátěr v místě plochy
 • Zářivý barevný efekt
 • Antistatický povrch – neulpívá prach pro vznik plísní
 • Omyvatelnost povrchu – i silná znečištění lze odstranit
 • Vysoká a stálá elasticita nátěru – zachytí poměrně velké pohyby v konstrukci
 • Vysoká přilnavost nátěru k podkladu
 • Jediná "barva", která se sama zaplatí
 • Jednoduchá aplikace