Změna názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Multifunkční ochranný nátěr s unikátními vlastnostmi tepelné ochrany staveb

Termoizolační nátěr ThermoShield je ve světě používán již více jak 30 let. Za tuto dobu, byl mnohokrát podroben velmi kritickým hodnocením a mnoho renomovaných vědeckých pracovišť provedlo množství nezávislých odborných posudků jeho účinnosti. Nejedná se o nahodilé posudky, nýbrž o několikaleté sledování objektu před aplikací nátěru ThermoShield, tak i po jeho aplikaci. Výsledky, vždy potvrdily účinnost a oprávněnost použití nátěru ThermoShield. Písemné výsledky většiny posudků jsou uveřejněny na internetových stránkách.

Nátěry, které jsou všeobecně nesprávně nazývané "termoizolačními nátěry", jsou mezi odborníky pro své unikátní a špecifické vlastnosti známé jako "termoreflexní nátěry".

Vzhledem ke skutečnosti, že termoizolační nátěr ThermoShield není klasickou izolací a přesto má prokazatelné vlastnosti podstatně snižující spotřebu energie pro vytápění a klimatizaci, postarali se v Česku, výrobci a prodejci objemových izolací a fasádních barev, jak v médiích tak v internetových diskuzích o rozšíření nepravdivých a neseriozních informací, postupují bohužel zcela dle pravidla "to neznám, je to nesmysl". Pravdou je to, že termoizolační nátěr ThermoShield je potencionální levnější a z hlediska životnosti, velkou konkurencí.

vykurovanie a klimatizáciu, postarali sa v Česku a na Slovensku výrobcovia a predajcovia objemových izolácií a fasádnych farieb, ako v médiách tak v internetových diskusiách o rozšírení nepravdivých a neserióznych informácií, postupujú bohužiaľ celkom podľa pravidla "to nepoznám, je to nezmysel". Pravdou je to, že termoizolačný náter ThermoShield je potencionálne lacnejší a z hľadiska životnosti, veľkou konkurenciou.

 

Termoizolační nátěry ThermoShield

Termoizolační nátěr ThermoShield se s úspěchem používá v oblastech od Sahary jako ochrana proti přehřívání od oslunění, až po oblasti za polárním kruhem, jako bariéra bránící úniku tepla.

ThermoShield, svými vlastnostmi ovlivňuje skupiny fyzikálních jevů, které způsobují tepelné ztráty a nadměrné tepelné zisky.

Termoizolační nátěr ThermoShield, nepůsobí jako klasické kapacitní izolace založené na tepelném odporu, tedy schopnosti zadržovat (jímat) teplo ve své hmotě a e a v závislosti na svojej hrúbke.

Termoizolační nátěr ThermoShield je bariéra pro fyzikální přenosy tepla

Touto barierou, jednotlivé fyzikální jevy zúčastněné na přenosu tepla mohou:

 • projít
 • projít regulovaně (např. v malém množství prochází, se zvětšujícím množství se průchod omezuje do úplného zastavení průchodu)
 • neprojít a odrazit se zpět
 • neprojít a ve složené vrstvě nátěru se rozložít

Termoizolační nátěr ThermoShield ovlivňuje přenosy tepla, dvěmi dominantními způsoby

 • účinnou regulací objemu vlhkosti a vodního kondenzátu v hmotě stěny
 • řízení a zpracování elektromagnetického záření v celém spektru vlnových frekvencí

 

Termoizolační nátěr ThermoShield spolehlivě řídí přenos vlhkosti, vodní páry, kondenzace a hlavně účinného odstraňování vodního kondenzátu z konstrukce směrem do exteriéru. Svojí schopností, měnit dle potřeby své difuzní vlastnosti, od otevřené po uzavřenou, spolehlivě ochrání vnější plášť před promáčením a vstupem dešťové vody do konstrukce. Touto schopností ThermoShield obnovuje a následně udržuje její původní tepelně-izolační vlastnosti.

Nauka o šíření elektromagnetického – tepelného záření je zajímavá a úchvatná a ukazuje jak toto záření - teplo ovládat. Teplo je energie pohybu atomů a molekul každé látky. Čím rychleji se atomy a molekuly pohybují tím má látka větší teplotu. Pohyb molekul a atomů produkuje elektromagnetické vlnění – tepelné záření. Tepelné záření produkuje každá látka s teplotou nad -273,5°C.

Termoizolační nátěr ThermoShield svými vlastnostmi dokáže zpracovávat elektromagnetickou energii (záření) v celém frekvenčním spektru.

K tomu, aby termoizolační nátěr ThermoShield účinně odstranil hromadící se vlhkost, využívá své unikátní vlastnosti. Dopadající vysokovýkonné viditelné sluneční (krátké IR) záření na vnější líc fasády částečně odrazí, ale poměrně větší část pohltí a rozloží ve vrstvě nátěru. Rozložení záření umožňují nanočástic ve formě dutých keramický kuliček, které tvoří velmi hustou vrstvu v nátěru a působí jako zrcadlová stěna z kulových ploch. Teplo zářením přivedené je použito, jako zdroj pro odpařování nahromaděné vodní vlhkosti v plášti. Nátěr ThermoShield působí jako sorpční motor.

V zimních dnech, kdy slunce prochází nízko nad obzorem, sluneční záření prochází velmi silnější vrstvou zemské atmosféry, dopadá na zemský povrch a fasády domů sluneční záření s poměrně delší vlnovou délkou (dlouhé IR záření). Tuto, frekvenčně poměrně úzkou část záření, vrstva nátěru ThermoShield propustí a umožní tak aktivnímu ohřevu hmoty stěny, jako tepelný zisk objektu.

Dopadá-li nízkofrekvenční elektromagnetická energie (jedná se o zářivou část složky vedení tepla porézní hmotou stěny) průchodem stěnou z vytápěného interiéru stavby, tuto pří dopadu na vrstvu nátěru z velké části odrazí zpět do interiéru.

Jak již bylo uvedeno, nátěr ThermoShield dokáže zpracovat celé spektrum elektromagnetického záření a výtěžek použít ve prospěch ThermoShieldem natřeného objektu. Uvážíme-li, jaké elektromagnetické záření v reálném čase dopadá na povrch pláště stavby, od malého množství kosmického záření o velkém výkonu, přez záření vycházejícího ze sousední vytápěné stavby, po záření z pouliční žárovky a záření okolo procházejících lidí. Tato záření dopadají na objekt ze všech možných směrů. Výsledkem je reálné navýšení teploty v tenké vrstvě neproudícího vzduchu před lícem fasády, tedy zlepšení "odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (Rse)".

Termoizolační nátěr ThermoShield nátěr působí vždy s hmotou stěny, na které je aplikován. Měřeními, pozorováním provozu objektu a mnoha nezávislými odbornými posudky, je prokázané reálné snížení nákladů:

 • na výtápění objektu od 22 od 33%
 • na klimatizaci objektů v letních dnech dokonce o 60%

Dalším přínosy nátěru ThermoShield jsou

 • Odolnost nátěru před škodlivým UV zářením je několikrát větší než u nejkvalitnějších fasádních nátěrů – nátěr se chrání sám
 • Snižuje tepelná pnutí v konstrukci
 • Vysoká stálá elasticita nátěru
 • Extrémně dlouhá doba stálobarevnosti na plochách dlouhodobě vystavených slunečnímu záření. (do 10ti let nezměněn odstín)
 • Je antistatický, nepřitahuje polétavý prach a nevytváří se nevzhledné potekliny, nezachytávají se plísně
 • Snadná údržba, omyvatelnost, snadné případné opravy i v barevné ploše
 • Výrazně delší doba životnosti oproti jiným systémům – prodlužuje cyklus rekonstrukcí
 • Velmi snadná rekonstrukce – pouze přetřít jedním nátěrem

 

Termoizolační nátěr ThermoShield je jediný nátěr s ekonomickou návratností.
Ostatní nátěry jsou jenom barvy.